Blog

Preberite naše spletne članke

Nagradna igra


Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Sugarleaf beanies nagrajuje«

1. Kdo prireja nagradno igro

Organizator nagradne igre »Sugarleaf beanies nagrajuje« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) na spletni strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies, je SUGARLEAF, Monika Malgorzata Jamroży s.p.Spodni trg 51, 2367 Vuzenica, Slovenija, Davčna številka (TAX) 96706783,
(v nadaljevanju: »organizator«). Nagradna igra ni sponzorirana oziroma na drug način povezana s podjetjem Instagram. Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme zgolj organizator nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre SUGARLEAF, Monika Malgorzata Jamroży s.p.
Spodni trg 51, 2367 Vuzenica, Slovenija, Davčna številka (TAX) 96706783,
2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka v terminu od dne 26..4.2021 do dne 2.5.2021 do 23.59, z možnostjo predhodnega zaključka v primeru, da se nadzorna komisija odloči prekiniti nagradno igro ali podaljšanja z novim datumom zaključka. O morebitnih spremembah bodo udeleženci pravočasno obveščeni preko objave na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ponudbe storitev, ki so del Sugarleaf beanies ter drugih obstoječih in/ali prihodnjih prodajnih kanalov organizatorja, izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih strani ter promocija drugih dejavnosti organizatorja.

4. Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ravnajo skladno s spodnjimi navodili (v nadaljevanju: »udeleženci«).

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s temi splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre (v nadaljevanju: »pravila«). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec s pravili v celoti strinja. Sodelovanje v nagradni igri in pridobitev nagrad ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

5. Potek in sodelovanje v nagradni igri

Nagradna igra bo potekala na spletni strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies, kjer jo bodo udeleženci prepoznali po pozivu »NAGRADNA IGRA«.

Vsak udeleženec, ki želi sodelovati v nagradni igri, bo moral izpolniti naslednje pogoje:

• moral bo slediti Instagram profiloma @sugarleafbeanies (dostopen na: strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies in @skledarna (dostopen na: https://www.instagram.com/skledarna)

• v komentarju pod objavo o nagradni igri označiti 1 prijatelja.

Vsak sodelujoči lahko objavo komentira večkrat, kot relevanten komentar za sodelovanje v žrebanju za glavno nagrado pa se šteje le en. Če bo udeleženec želel dodatno možnost za zmago, bo lahko objavo z nagradno igro delil na svojem profilu v »instagram zgodbi«, označil profil @sugarleafbeanies in si tako zagotovil še eno srečko v žrebu.

Naključno bomo med vsemi udeleženci nagradne igre, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, izžrebali prejemnika nagrade, ki bo izžreban s pomočjo storitve/računalniške aplikacije dostopne na spletni strani: https://commentpicker.com/ ali drugim podobnim orodjem.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim uporabniškim imenom (Instagram profilom).

6. Vrsta nagrade

Izmed vseh sodelujočih bota izžrebana dva (2) nagrajenca, ki bota upravičena do prejema spodaj opredeljenih nagrad:

– 1. nagrada: trak »sugarleaf beanies«
– 2. nagrada: Skleda »Skledarna«

Dodatni pogoj za potegovanje za nagrado je, da komisija do trenutka odločitve ni odkrila kršitev pravil nagradne igre s strani sodelujočega udeleženca oziroma, da slednji tekom nagradne igre ni bil diskvalificiran. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre dobijo samo eno nagrado.

7. Izbor nagrajencev in prevzem nagrad
Žreb nagrajencev nagradne igre bo izveden pod nadzorom komisije nagradne igre najkasneje v roku 8 (osem) delovnih dni od zaključka posamične nagradne igre na naslovu SUGARLEAF, Monika Malgorzata Jamroży s.p.Spodni trg 51, 2367 Vuzenica, Slovenija

Nobene nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kateri koli drug izdelek in/ali storitev. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Če se nagrajenec ne strinja s pripadajočo nagrado, se nagrada ne podeli. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja oziroma na drug ustrezen in dogovorjen način z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli. Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen na način, da bo označen v komentarju pod nagradno objavo. V objavi se bo nagrajenca pozvalo, naj organizatorju posreduje svoje kontaktne podatke za namen ureditve prevzema nagrade. V kolikor sta ime in priimek udeleženca del uporabniškega imena udeleženca, le-ta s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni stranihttps://www.instagram.com/sugarleafbeanies/, ki bo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih uporabniških imen oziroma Instagram profilov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

Nagrajencem bo nagrada predana po dogovoru z organizatorjem. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 7 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo leto dni hranil na naslovu SUGARLEAF, Monika Malgorzata Jamroży s.p.
Spodni trg 51, 2367 Vuzenica, Slovenija. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča.

8. Pristojnosti komisije nagradne igre

Za nadzor nagradne igre in pravilen potek delovanja skrbi komisija v sestavi:

• Monika Jamroży(predsednik komisije),

• Miha Britovsek(član komisije)

Komisija nagradne igre ima sledeče pristojnosti:

• nadzor poteka nagradne igre,

• žreb nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre in
• ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo leto dni hranil na naslovu SUGARLEAF, Monika Malgorzata Jamroży s.p.
Spodni trg 51, 2367 Vuzenica, Slovenija Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožba ni mogoča. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

• datumu, uri in kraju žrebanja,

• prisotnih osebah,

• poteku žrebanja,

• podatke o nagrajencu.

Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njimi povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

9. Obdavčitev

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

10. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri bo udeleženec posredoval določene osebne podatke njegovega/njenega Instagram profila na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies (ime in priimek, v kolikor sta del uporabniškega imena). Osebne podatke bo organizator kot upravljavec obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre, in sicer:

– med izvajanjem nagradne igre lahko komisija vsako objavo, ki velja kot prijava na nagradno igro, deli na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies v Instagram zgodbah in pri tem javno objavi uporabniško ime vsakega sodelujočega. Obdelava osebnih podatkov na Instagram omrežju poteka skladno z njihovo politiko zasebnosti;

– komisija bo na podlagi prijav, ki bodo zadostovale pogojem in bodo oddane na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies, izžrebala nagrajence nagradne igre;

– komisija bo informacijo o izžrebanih nagrajencih javno objavila na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies oziroma v komentarju nagradne objave;

– organizator, ki je odgovoren za pripravo in prevzem nagrad v skladu z dogovorom z nagrajenci, bo osebne podatke nagrajencev hranil 12 mesecev, skladno z veljavno davčno zakonodajo, kot opredeljeno v prejšnji točki.

V zvezi z uporabo objav in/ali imena, priimka udeležencev v okviru izvedbe nagradne igre v marketinške namene oziroma objavo na Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies, se udeleženci strinjajo, da od organizatorja ne bodo zahtevali kakršnega koli plačila ali odškodnine.

Upravljavec osebnih podatkov (organizator) mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

• potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje ali kopiranje,

• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,

• dati informacijo o metodah obdelave podatkov,

• urediti preklic obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja in/ali,

• izbris osebnih podatkov, če relevantna zakonodaja ne veleva nadaljnje obdelave.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov s pisno zahtevo poslano na naslov upravljalca ali prek elektronske pošte info@sugarleafbeanies.com ter se v primeru kršitve lahko obrne na pristojni organ.

Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih nagrajeni sodelujoči posreduje organizatorju v nagradni igri, prejme zgolj organizator nagradne igre. Organizator bo pri izboru uporabil software tretje osebe (Comment Picker) (obdelovalec osebnih podatkov), ki bo izbral zmagovalca nagradne igre.

Organizator bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z relevantno veljavno zakonodajo, trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter skladno s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona in evropske zakonodaje. Pri tem se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

11. Dodatna pravila sodelovanja v nagradni igri

§ Iz istega računalnika lahko sodelujeta največ 2 različna uporabnika.

§ Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri samo z enim uporabniškim imenom (Instagram profilom).

§ Prepovedana je uporaba kakršnih koli računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

§ Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

§ V kolikor obstaja sum, da je udeleženec v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ga ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

12. Odgovornost

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev oziroma zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

– nedelovanja ali motenega delovanja storitve zaradi tehničnega nedelovanja omrežja Instagram,

– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, če taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi,

– za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad,

– drugih podobnih posledic.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nastopa okoliščin višje sile in drugih nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila odpove, začasno prekine, prestavi in/ali drugače predhodno ali naknadno konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih udeležencev. O tem bo preko Instagram strani https://www.instagram.com/sugarleafbeanies dosledno obvestil potencialne udeležence. V tem primeru prav tako ne odgovarja za nikakršno škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo vse odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, izgubo ali obveznost, ki bi jo z vstopom v nagradno igro in koriščenjem nagrade morebitno utrpeli. Organizator prav tako ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki. V primeru posredovanja nepopolnih podatkov udeleženec do prejema nagrade ni upravičen.

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija nagradne igre ima pravico diskvalificirati kateregakoli sodelujočega udeleženca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri:26.04.2021

Komentiraj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja